Strona Główna Dla dostawców

Kodeks Partnera biznesowego Transgourmet Polska

 

A. Wstęp

Dla Transgourmet Polska Sp. z o.o. („Transgourmet”) przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska i uczciwość biznesowa to najważniejsze wartości i podstawowe elementy odpowiedzialności korporacyjnej.

Transgourmet może zrealizować powyższe tylko przy współudziale swoich Partnerów biznesowych tj.  osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, z którymi Transgourmet utrzymuje relacje biznesowe i od których Transgourmet nabywa produkty, towary lub usługi.

Kodeks Partnera Biznesowego Transgourmet Polska Sp. z o.o.  (zwany dalej „Kodeksem”) określa minimalne standardy, których muszą przestrzegać Partnerzy biznesowi Transgourmet, a także wymagania w zakresie współpracy pomiędzy Transgourmet a Partnerem biznesowym.

Kodeks oparty jest na krajowych, unijnych i międzynarodowych normach postępowania, wyrażonych, m.in. w:

• konwencjach i wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ),

• zasadach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

• konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Transgourmet wymaga aby Partnerzy biznesowi opierali swoje działania na ww. normach oraz aby ich przestrzegali.

Transgourmet zdaje sobie sprawę, że osiąganie standardów określonych w  Kodeksie jest procesem dynamicznym i wymaga od partnerów biznesowych ciągłego doskonalenia swoich procesów w zakresie objętym Kodeksem, podobnie jak Transgourmet stale optymalizuje własne procesy.

B. Wymagania dotyczące partnerów biznesowych

I. Odpowiedzialność społeczna – wymagania związane z prawami człowieka

1. Wykluczenie pracy przymusowej, niewolnictwa, praktyk niewolniczych

Partner biznesowy zobowiązuje się do niedopuszczenia do jakiejkolwiek formy pracy przymusowej, handlu ludźmi oraz zapewnia wykluczenie wszelkich form naruszania zasad współżycia społecznego w biznesie, jak np. niewolnicze praktyki, ekstremalne wykorzystywanie ekonomiczne, nadużycia seksualne lub poniżanie itp. i zapewnia godne i bezpieczne warunki pracy .

2. Zakaz pracy dzieci

Partner biznesowy stosuje się do zaleceń Konwencji MOP dotyczącej minimalnego wieku zatrudniania dzieci.

3. Wynagrodzenie i godziny pracy

Obowiązujące ustawodawstwo krajowe dotyczące czasu pracy i wynagradzania jest przestrzegane przez Partnera biznesowego.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Partner biznesowy zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników zgodnie z prawem miejsca zatrudnienia.

5. Wolność zrzeszania się

Partner biznesowy szanuje prawa pracowników do zrzeszania się i współdecydowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tworzenie, wstępowanie i członkostwo w związku zawodowym lub innym organie reprezentującym pracowników nie mogą być wykorzystywane jako przyczyna dyskryminacji, nierównego traktowania lub działań odwetowych.

6. Zakaz dyskryminacji

Partner biznesowy tworzy w ramach swojego przedsiębiorstwa środowisko pracy, w którym zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja pracowników, np. ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne, pochodzenie społeczne, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, przekonania polityczne, religię lub ideologię, przy czym dyskryminacją nie są działania zgodne z prawem, stanowiące wyjątki od zakazu dyskryminacji.

II Odpowiedzialność za środowisko — wymagania środowiskowe

1. Zużycie zasobów, unikanie zanieczyszczenia środowiska

Partner biznesowy dąży do oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i ogranicza do minimum wpływ swojej działalności gospodarczej na środowisko oraz aktywnie wdraża działania na rzecz ochrony środowiska.

Partnerzy biznesowi zobowiązani są  przestrzegać krajowych, unijnych i międzynarodowych norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Partner biznesowy powinien preferować odpowiedzialność ekologiczną w całym łańcuchu dostaw, aby unikać lub stale ograniczać wpływ na środowisko, zużycie zasobów i energii, emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, wytwarzanie odpadów, aby zachować różnorodność biologiczną i promować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

2. Ochrona klimatu

Transgourmet oczekuje od Partnera biznesowego aktywnej polityki klimatycznej skierowanej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez podnoszenie efektywności energetycznej.

3. Dobrostan zwierząt

Partner biznesowy przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt.

III. Uczciwość w biznesie – wymagania etyczne

1. Uczciwa konkurencja

Partner biznesowy powstrzymuje się od wprowadzających w błąd lub agresywnych praktyk biznesowych oraz przestrzega wymogów obowiązującego prawa antymonopolowego i prawa konkurencji. W szczególności Partner biznesowy nie uczestniczy w porozumieniach z konkurentami, które naruszają przepisy antymonopolowe i nie wykorzystuje przewagi rynkowej, wyklucza i powstrzymuje się od jakichkolwiek antykonkurencyjnych praktyk biznesowych.

2. Uczciwość/przekupstwo, korzyści

Partner biznesowy zapewnia zgodność z konwencjami ONZ i OECD dotyczącymi zwalczania korupcji oraz odpowiednimi przepisami antykorupcyjnymi i stosuje politykę zerowej tolerancji w zakresie wszelkich form przekupstwa, korupcji, wymuszeń i defraudacji.

3. Konflikt interesów

Partner biznesowy stara się unikać konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na relacje biznesowe z Transgourmet i zobowiązuje się do natychmiastowego i pełnego ich ujawnienia Transgourmet.

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Partner biznesowy zapewnia przestrzeganie obowiązujących obowiązków prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. Ochrona danych i prywatność

Partner biznesowy chroni dane osobowych i przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

6. Ochrona sygnalistów

Partner biznesowy wdroży system informowania o nieprawidłowościach zgodnie z wymogami dyrektywy (UE) 2019/1937 lub odpowiednimi przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę do ustawodawstwa krajowego.

C. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu

Pracownik Partnera biznesowego, który zauważy lub poweźmie informację o przypadku lub podejrzeniu naruszenia Kodeksu przez Partnera biznesowego jest zobowiązany zgłosić powyższe Transgourmet.

W przypadku zgłoszenia w formie ustnej, osoba przyjmująca zobowiązana jest do sporządzenia pisemnej notatki. Zgłoszenia można dokonać także w formie pisemnej bezpośrednio do Zarządu Transgourmet lub na adres mailowy: zgloszenia@selgros.pl oraz poprzez zewnętrzny niezależny portal pod adresem: https://www.whistle-blow.org/transgourmet

Osobie zgłaszającej naruszenie Transgourmet zapewnia anonimowość ze strony osób przyjmujących zgłoszenie oraz wszystkich innych, które powzięły tę informację w związku z dokonanym zgłoszeniem.

Osoba zgłaszająca (sygnalista) podlega ochronie przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania z powodu dokonanego zgłoszenia.

Wersje Kodeksu do pobrania

Wzór Oświadczenia potwierdzenia Kodeksu