Strona Główna Regulamin Promocji Visa Mobile

Regulamin akcji promocyjnej ,,Zapłać Visa Mobile za zakupy w Selgros24.pl i otrzymaj 40 zł”

(,,Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Organizatorem Promocji, pod nazwą „Zapłać Visa Mobile za zakupy w Selgros24.pl i otrzymaj zwrot 40 zł” (zwana dalej Promocją) jest Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, NIP 7811011998, REGON 630375413, posiadająca kapitał zakładowy 347.000.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

  2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.selgros24.pl  (zwany dalej selgros24.pl).
  3. Definicje
   1. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane konto w selgros24.pl dokonująca zakupów jako konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, co oznacza, że dokonane zakupy nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która spełni warunki opisane w punkcie 2 Regulaminu (zwany dalej Uczestnikiem).

   2. Produkty – produkty dostępne w ofercie selgors24.pl z wyłączeniem produktów żywnościowych dla niemowląt. 

   3. Zakup uprawniający do udziału w Promocji (zwany dalej Zakup) – jednorazowa transakcja kupna Produktów dokonana w czasie trwania Promocji w selgros24.pl na łączną wartość co najmniej 150 zł (brutto) opłacona za pośrednictwem Visa Mobile.

   4. Zwrot – zwrot środków pieniężnych w kwocie 40 zł brutto na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  4. Promocja trwa od 13.05.2024r do 30.06.2024r lub do całkowitego wyczerpania kwoty zwrotów, która wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieścitysięcyzłotych). (,,Okres Promocji”). Zwroty są realizowane w kolejności dokonywanych zakupów aż do wyczerpania całkowitej kwoty zwrotów. Na stronie internetowej selgros24.pl Organizator niezwłocznie powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu kwoty zwrotów.

  5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i oświadcza, że posiada zarejestrowaną kartę Visa w aplikacji Visa Mobile uprawniającą do dokonywania płatności.

 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

  1. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać Zwrot należy: w terminie od dnia 13.05.2024r do 30.06.2024r dokonać Zakupu Produktów w selgros24.pl za co najmniej 150 zł opłaconych za pomocą Visa Mobile w terminie od 13.05.2024r do 30.06.2024r.

  2. Pojedynczą nagrodę w Promocji stanowi zwrot środków pieniężnych w wysokości 40 zł brutto. Całkowita wartość zwrotów przewidziana przez Organizatora wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieścitysięcyzłotych) brutto.

  3.  Organizator w przeciągu 21 dni od dnia dokonania Zakupu  przekaże zwrot środków w kwocie 40 zł brutto w formie zwrotu środków na kartę Visa, którą była dokonywana płatność za Zakupy.

  4.  Przekazanie zwrotu środków w kwocie 40 zł jest wolne od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

  5. Dany Uczestnik może otrzymać z tytułu Zakupu maksymalnie jeden Zwrot.

  6. Przyznanie Zwrotu, o którym mowa w pkt. 1.3 lit. d Regulaminu, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt zakupiony przez Uczestnika jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z zakupionym przez Uczestnika Produktem.

  7. Uczestnikowi nie zostanie wypłacony Zwrot 40 zł w ramach uczestnictwa w Promocji, jeżeli po dokonaniu Zakupu dokonał zwrotu Produktu/Produktów z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta i jeżeli wartość Zakupu po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyniesie mniej niż 150 zł.

 3. Reklamacje.

  1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. powołuje Komisję w składzie:  Wojciech Strózik, Artur Medoliński, która rozstrzygać będzie wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Promocji. 

  2. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres: Transgourmet Polska Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dok@selgros24.pl z dopiskiem – Reklamacja ,,Zapłać Visa Mobile za zakupy w Selgros24.pl i otrzymaj 40 zł.” Reklamację należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny jej powstania. 

  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

  4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym wysłanym pod adresem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty reklamacji. Decyzje Komisji są ostateczne. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 

 4. Dane osobowe.

  1. Administratorem danych osobowych jest Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, NIP 7811011998, REGON 630375413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597.

  2. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iod@selgros.pl.

  3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie:

   1. Uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzenia Promocji.

   2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są także w celu rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane innym osobom trzecim, o ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  5. Dane osobowe Klientów Promocji będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji i realizacji zwrotu, o którym mowa w pkt. 1.3 lit. d Regulaminu oraz ewentualnych roszczeń związanych z Promocją, realizacją ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z realizacją Promocji oraz przeprowadzania ewaluacji Promocji, w tym przeprowadzenia analiz statystycznych. Po tym czasie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

  6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

   3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.

  7. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek do uczestnictwa w Promocji. 

  9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Promocji w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  10. Każda korespondencja mailowa kierowana do Administratora, automatycznie przekierowywana jest na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii.

 5. Postanowienia końcowe. 

  1. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest w terminie od 13.05.2024r do 30.06.2024r na stronie internetowej https://selgros.pl/promocjavisamobile40zl 

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Promocji.        Jeśli Uczestnik nie akceptuje nowego Regulaminu i chce zrezygnować z udziału w Promocji, Uczestnik za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dok@selgro24.pl z dopiskiem – Rezygnacja „Zapłać Visa Mobile za zakupy w Selgros24.pl i otrzymaj 40 zł” powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o rezygnacji z udziału w Promocji ze względu na brak akceptacji nowego regulaminu. W treści powiadomienia należy wskazać powody rezygnacji, imię i nazwisko uczestnika, oraz numer Dowodu zakupu którego dotyczy rezygnacja z udziału w Promocji.

  4. Promocja organizowana jest na terenie Polski.