Strona Główna Polityka Zrównoważonego Rozwoju W Zakupie

Polityka zrównoważonego rozwoju w zakupie

 

1. Cel

Transgourmet przykłada dużą wagę do zagadnienia „zrównoważonego rozwoju”. Naszym celem jest, by negatywny wpływ na środowisko oraz społeczeństwo utrzymywać na możliwie niskim poziomie oraz działać w sposób zrównoważony. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi, klientami oraz pracownikami działamy w sposób ciągły mając na celu poprawę oddziaływania na środowisko. Transgourmet oczekuje także od swoich partnerów biznesowych, że będą oni wnosili aktywny wkład w zagadnienie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do asortymentu produktów dostarczanych do Transgourmet i w ten sposób będą przyczyniali się do zrównoważonej konsumpcji. Transgourmet pragnie wraz z partnerami biznesowymi zapobiegać wykorzystywaniu pracowników oraz wspierać pełen szacunku stosunek do środowiska oraz zwierząt.

Transgourmet dąży do osiągnięcia następujących celów:

 1.  Rozwój asortymentu na bazie produktów, które spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju (np. z certyfikatem zrównoważonego rozwoju, bioproduktów), wspieranie markowych artykułów w szczególnym stopniu spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju, produktów regionalnych i ekologicznych, jak również towarów pochodzących ze źródeł zakwalifikowanych do tzw. uczciwego handlu.
 2.  Stworzenie przejrzystości/identyfikowalności produktów marek własnych w produkcji oraz w całym łańcuchu dostaw.
 3.  Wpływanie na poprawę warunków hodowli zwierząt oraz ustanawianie odpowiednich, bardziej wymagających standardów dla producentów w kraju i za granicą.
 4.  Redukcja obciążenia dla środowiska w zakresie upraw, produkcji, transportu i opakowań.
 5.  Wspieranie i wdrażanie minimalnych wymagań w odniesieniu do całego asortymentu, które zawarte są w niniejszej polityce.
 6.  Stała współpraca z naszymi partnerami w zakresie podnoszenia standardów produkcji odpowiedzialnej społecznie i ekologicznej. Usuwanie z asortymentu produktów, które nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę ekonomicznie porównywalną ofertę handlową, preferowani będą partnerzy biznesowi, którzy spełniają wytyczne niniejszej polityki zrównoważonego rozwoju w zakupie w stopniu wykraczającym ponad ustawowe minimum.

2. Zakres obowiązywania

Co do zasady, wytyczne obowiązują wszystkich partnerów biznesowych, którzy realizują dostawy lub wytwarzają produkty lub też świadczą usługi dla Transgourmet. Procedura obowiązuje także dla produktów stosowanych w firmie Transgourmet do celów innych niż handlowe.

3. Produkcja odpowiedzialna społecznie

Partner biznesowy poprzez odpowiednie działania zapewnia, że spełniane są specyficzne dla danego kraju wymagania prawne oraz odpowiednie konwencje, jak i wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). W szczególności spełniane muszą być obowiązujące w przemyśle wymagania i standardy w zakresie czasu pracy, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (BHP), ustawowo określonej płacy minimalnej, wolności zgromadzeń, prawa do negocjacji zbiorowych, zakazu dyskryminacji, pracy dzieci oraz pracy przymusowej.

Obejmuje to własne przedsiębiorstwa poszczególnych partnerów biznesowych, jak również obce zakłady lub też etapy produkcji, realizowane w innych zakładach, w tym wcześniejsze etapy produkcji realizowane poza firmą.

4. Produkcja ekologiczna

Partner biznesowy poprzez stosowne działania zapewnia, że w jego przedsiębiorstwie oraz w jego zakładach, jak również w zakładach, w których odbywa się wcześniejsza produkcja, w możliwie oszczędny sposób gospodaruje się zasobami naturalnymi. W szczególności należy uwzględnić wspieranie bioróżnorodności oraz takie obszary jak zużycie energii i wpływ na klimat, gospodarka odpadami, eksploatacja zasobów naturalnych.

 4.1. Opakowania

Partner biznesowy przyczynia się poprzez wybór opakowań do w miarę możliwości oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz do redukcji zanieczyszczenia środowiska. Opakowania powinny być wykonane z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, potrzeb konsumentów oraz wymagań logistycznych, przy użyciu możliwie najmniejszej ilości materiału oraz wytwarzaniu możliwie najmniejszej ilości odpadów. Należy przy tym preferować materiały, które mogą być ponownie przetworzone w ramach polskiego standardu gospodarowania odpadami.

Oczekujemy, że produkty od naszych dostawców nie będą, o ile to możliwe, zawierać pozostałości po olejach mineralnych (np. spowodowanych przez opakowanie). W odniesieniu do marek własnych Transgourmet oczekujemy odpowiednich działań, zapewniających, że przejście pozostałości olejów mineralnych do produktów będzie w jak najwyższym stopniu wykluczone.

4.2. Transport

Transgourmet dąży do jak najmniejszego obciążenia środowiska w wyniku transportu. Dłuższe transporty należy realizować, o ile jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, statkiem lub pociągiem lub w sposób kombinowany. Mając na uwadze dalekosiężną politykę energetyczną i klimatyczną, należy zrezygnować z transportu lotniczego - o ile świeżość i jakość produktów na tym nie ucierpią.

5. Specyficzne wymagania w stosunku do surowców i produktów

Transgourmet wymaga w stosunku do wszystkich swoich marek własnych, by istniała identyfikowalność oraz przejrzystość co najmniej do ostatniego istotnego kroku przetwarzania/produkcji.

5.1. Surowce i produkty pochodzenia roślinnego

 • Odnośnie stosowania pestycydów obowiązują przepisy prawa.
 • W przypadku takich samych parametrów handlowych, Transgourmet preferuje importowane owoce i warzywa oraz zioła, które są certyfikowane zgodnie z uznanym standardem GlobalGAP.
 • W przypadku produktów marek własnych zawierających owoce przetworzone, warzywa oraz świeże zioła Transgourmet preferuje surowce pochodzące z upraw posiadających certyfikaty GlobalGAP, jeżeli charakteryzują je takie same parametry handlowe.
 • W przypadku oleju palmowego, oleju palmowego z nasion oraz ich pochodnych preferuje się ich źródła określane jako zrównoważone.
 • W odniesieniu do herbaty, kawy, kakao i czekolady, Transgourmet preferuje produkty pochodzące z uczciwego handlu oraz upraw bio. W przypadku takich samych parametrów handlowych Transgourmet preferuje produkty ze znakiem Fairtrade UTZ lub Rainforest Alliance.

5.2. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego

Produkty pochodzące od zagrożonych gatunków wg listy IUCN www.iucnredlist.org – Kategorie «Critically Endagered», produkty pochodzące z nieodpowiedniej hodowli oraz produkty, które zostały pozyskane na drodze dręczenia zwierząt, są niedopuszczalne w całym asortymencie. Podstawą jest tu ustawa o ochronie zwierząt.

Oprócz tego obowiązuje:

 • W odniesieniu do produktów mięsnych i nabiału Transgourmet wymaga wdrożenia wymagań polskich przepisów w zakresie ochrony zwierząt, jako wymagania minimalne.
 • Wymagamy od naszych dostawców, aby dobrostan zwierząt był uwzględniany na każdym etapie hodowli, chowu, przeprowadzania zabiegów, karmienia oraz transportu.

5.2.1. Ryby, mięczaki, skorupiaki

Transgourmet ma świadomość swojej odpowiedzialności w stosunku do swoich klientów oraz środowiska, jak również zobowiązuje się do stosowania polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie zakupu ryb. Transgourmet wspiera następujące standardy: MSC, ASC, Bio oraz Friend of the Sea.

W odniesieniu do całego asortymentu obowiązuje zasadniczo zakaz handlu zagrożonymi gatunkami ryb. Aktualna lista gatunków objętych zakazem stanowi załącznik do niniejszych wytycznych. Miejsca połowu są deklarowane w sposób otwarty i transparentny.

6. Inne niedozwolone lub wymagające zgody procesy/produkty

 • W odniesieniu do wszystkich marek własnych Transgourmet zabronione jest wprowadzanie do sprzedaży surowców żywnościowych pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie podlegających zadeklarowaniu (zgodnie z Rozporządzeniem UE 1829/2003). W przypadku produktów markowych zawierających składniki modyfikowane genetycznie, o których informację należy umieścić na opakowaniu, decyzję o włączeniu do asortymentu podejmuje menedżer odpowiedzialny za daną kategorię produktów.
 • Produkty pestycydowe do sprzedaży, zawierające substancje czynne, co do których podejrzewa się, że są silnie szkodliwe dla pszczół (dotyczy to w szczególności takich substancji jak Imidacloprid, Thiametoxam, Clothianidin, Fipronil, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Deltamethrin ) i/lub są sklasyfikowane przez WHO jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008).
 • Produkty (mieszanki chemiczne jak np. środki czystości), zawierające więcej niż 0,1% substancji wzbudzających szczególne obawy, a które zamieszczone są na kandydackiej liście substancji stanowiących bardzo duże zagrożenia (SVHC Candidate List) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Uzasadnione wyjątki od tego zakazu wymagają zastosowania specjalnego postępowania dopuszczającego. W tym celu należy przedłożyć czasowy harmonogram działań określający, od kiedy dana substancja wzbudzająca szczególne obawy będzie stosowana w ilości poniżej 0,1% lub kiedy zostanie całkowicie zastąpiona inną.
 • Stosowanie Triclosanu w markach własnych Transgourmet jest zabronione.
 • W całym asortymencie zabronione jest tworzenie w sposób umyślny produktów lub umyślne wbudowywanie do produktów takich rozwiązań, które świadomie redukują czas życia produktu, lub które uniemożliwiają naprawy (planowane zużycie produktu).

7. Wdrożenie i wyjątki

Każdy partner biznesowy jest odpowiedzialny za to, by oprócz ustawowych wymagań spełniać także dalej idące wymagania Transgourmet w zakresie swoich kompetencji. Dotyczy to także etapów produkcji poza jego zakładem produkcyjnym oraz etapów łańcucha dostaw poza jego zakresem działania.

Transgourmet wspiera stopniowe wdrożenie niniejszych wytycznych w odniesieniu do całego asortymentu, a w szczególności w zakresie marek własnych Transgourmet. W przypadku produktów markowych odpowiedzialność za wdrożenie ponoszą każdorazowo w pierwszym rzędzie producenci artykułów markowych.

Poza tym obowiązują wymagania zgodnie z ogólnymi uzgodnieniami w zakresie współpracy i jakości.

O ile nie zostało to inaczej określone w niniejszej procedurze, decyzje o wszelkich odstępstwach podejmuje Kierownictwo Działu Zakupów po uzgodnieniu z Działem Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Załącznik 1 Zagrożone gatunki ryb

Jednym z naszych celów jest nie umieszczać w ofercie i nie prowadzić sprzedaży gatunków zagrożonych. W tym celu stworzyliśmy listę zagrożonych gatunków ryb, która jest regularnie aktualizowana. W oparciu o tę listę okresowo rewidujemy i dostosowujemy naszą politykę zakupów.

Zabronione są połów i/lub sprzedaż następujących gatunków:


 
   
Nazwa polska   
   
Nazwa łacińska   
   
Komentarz   
   
Arowana   azjatycka   
   
Scleropages formosus   
   
   
   
Koleń czerwony   
   
Centrophorus   squamosus   
   
   
   
Tuńczyk błękitnopłetwy   
   
Thunnus thynnus, Thunnus orientalis,   Thunnus maccoyii   
   
   
   
Żarłacz błękitny   
   
Prionace   glauca   
   
   
   
Broad skate   
   
Amblyraja   badia   
   
   
   
Cui-ui   
   
Chasmistes   cujus   
   
   
   
Skorpena   pospolita   
   
Scleropages formosus   
   
   
   
Delfiny   
   
   
   
   
   
Alopiasy   
   
Alopias spp.   
   
For instance Alopias supercilio- sus, Alopias vulpinus   
   
Rocha   
   
Rhinobatos   rhinobatos   
   
   
   
Kolczak   smukły   
   
Etmopterus   pusillus   
   
   
   
Gardłosz atlantycki   
   
Hoplostethus   atlanticus   
   
   
   
Rekin   polarny   
   
Somniosus microcephalus   
   
   
   
Koleń długopłetwy   
   
Etmopterus   princeps   
   
   
   
Głowomłoty   
   
Sphyrna spp.   
   
Na przykład Sphyrna   lewini, Sphyrna mokarran   
   
Żarłacz śledziowy   
   
Lamna nasus   
   
   
   
Rekin szary   
   
Galeorhinus galeus   
   
   
   
Brzanka isok   
   
Probarbus   jullieni   
   
   
   
Ryby z rodzaju Apristurus   
   
Apristurus spp.   
   
Na przykład Apristurus   indicus, Apristurus sinensis   
   
Kolczak   czarny   
   
Etmopterus   spinax azjatycka   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Zameus   squamulosus   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Latimeria   chalumnae   
   
   
   
Płaszczak   
   
Chlamydoselachus   anguineus   
   
   
   
Ostronos   atlantycki   
   
Isurus   oxyrinchus   
   
   
   
Jesiotr krótkonosy   
   
Acipenser brevirostrum   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Etmopterus   brachyurus   
   
   
   
Koleń długonosy   
   
Centroselachus crepidater   
   
   
   
Raja   maltańska   
   
Leucoraja   melitensis   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Latimeria menadoensis   
   
   
   
Manty   
   
Manta spp.   
   
Na przykład Manta   birostris, Manta alfredi   
   
Raja   bruzdowata   
   
Raja   undulata   
   
   
   
Brak   poslkiej nazwy   
   
Galeus   murinus   
   
   
   
Raszpla   zwyczajna   
   
Squatina   squatina   
   
   

Pangazjanodon
   
Pangasianodon   gigas   
   
   
   
Koleń   
   
Scymnodon   ringens   
   
   
   
Buławik siwy   
   
Macrourus   berglax   
   
   
   
Koleń iberyjski   
   
Centroscymnus   coelolepis   
   
   
   
Długoszpar   
   
Cetorhinus   maximus   
   
   
   
Raje   
   
Dipturus spp.   
   
Na przykład Dipturus batis, Dipturus laevis   
   
Buławik czarny   
   
Coryphaenoides rupestris   
   
   
   
Piłowate   
   
Pristis spp.   
   
Na przykład Pristis pristis, Pristis clavata   
   
Raja siwa   
   
Rostroraja   alba   
   
   
   
Kewaczo   
   
Centrophorus granulosus   
   
   
   
Liksa   
   
Dalatias   licha   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Centroscyllium fabricii   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Rhinobatos   cemiculus   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Oxynotus   paradoxus   
   
   
   
Żarłacz jedwabisty   
   
Carcharhinus   falciformis   
   
   
   
Brak polskiej nazwy   
   
Hexanchus griseus   
   
   
   
Totoaba   
   
Totoaba   macdonaldi   
   
   
   
Kolczak   
   
Etmopterus   bigelowi   
   
   
   
Koleń kolcobrody   
   
Deania   calcea   
   
   
   
Wieloryby   
   
   
   
   
   
Brak   polskiej nazwy   
   
Rhincodon typus   
   
   
   
Żarłacz biały   
   
Carcharodon   carcharias   
   
   
   
Żarłacz białopłetwy   
   
Carcharhinus   longimanus   
   
   

 

Dopuszczone są w ograniczonym stopniu połowy i/lub sprzedaż następujących gatunków:

Nazwa   polska Nazwa łacińska Komentarz
Koleń Squalus acanthias Dopuszczalne jedynie z certyfikatem MSC
Węgorz   europejski Anguilla anguilla Dopuszczalne jedynie z akwakultury lub hodowli zrównoważonych (ESF)
Jesiotr   zachodni Acipenser sturio Dopuszczalne jedynie z akwakultury
Jesiotry Acipenser spp., Huso spp. Dopuszczalne jedynie z akwakultury