Strona Główna Polityka Zrównoważonego Rozwoju W Zakupie

Polityka zrównoważonego rozwoju w zakupie

1. Cel

Transgourmet przykłada dużą wagę do zagadnienia „zrównoważonego rozwoju”. Naszym celem jest, by negatywny wpływ na środowisko oraz społeczeństwo utrzymywać na możliwie niskim poziomie oraz działać w sposób zrównoważony. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi, klientami oraz pracownikami działamy w sposób ciągły mając na celu poprawę oddziaływania na środowisko. Transgourmet oczekuje także od swoich partnerów biznesowych, że będą oni wnosili aktywny wkład w zagadnienie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do asortymentu produktów dostarczanych do Transgourmet i w ten sposób będą przyczyniali się do zrównoważonej konsumpcji. Transgourmet pragnie wraz z partnerami biznesowymi zapobiegać wykorzystywaniu pracowników oraz wspierać pełen szacunku stosunek do środowiska oraz zwierząt.

Transgourmet dąży do osiągnięcia następujących celów:

 1.  Rozwój asortymentu na bazie produktów, które spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju (np. z certyfikatem zrównoważonego rozwoju, bioproduktów), wspieranie markowych artykułów w szczególnym stopniu spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju, produktów regionalnych i ekologicznych, jak również towarów pochodzących ze źródeł zakwalifikowanych do tzw. uczciwego handlu.
 2.  Stworzenie przejrzystości/identyfikowalności produktów marek własnych w produkcji oraz w całym łańcuchu dostaw.
 3.  Wpływanie na poprawę warunków hodowli zwierząt oraz ustanawianie odpowiednich, bardziej wymagających standardów dla producentów w kraju i za granicą.
 4.  Redukcja obciążenia dla środowiska w zakresie upraw, produkcji, transportu i opakowań.
 5.  Wspieranie i wdrażanie minimalnych wymagań w odniesieniu do całego asortymentu, które zawarte są w niniejszej polityce.
 6.  Stała współpraca z naszymi partnerami w zakresie podnoszenia standardów produkcji odpowiedzialnej społecznie i ekologicznej. Usuwanie z asortymentu produktów, które nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę ekonomicznie porównywalną ofertę handlową, preferowani będą partnerzy biznesowi, którzy spełniają wytyczne niniejszej polityki zrównoważonego rozwoju w zakupie w stopniu wykraczającym ponad ustawowe minimum.

2. Zakres obowiązywania

Co do zasady, wytyczne obowiązują wszystkich partnerów biznesowych, którzy realizują dostawy lub wytwarzają produkty lub też świadczą usługi dla Transgourmet. Procedura obowiązuje także dla produktów stosowanych w firmie Transgourmet do celów innych niż handlowe.

3. Produkcja odpowiedzialna społecznie

Partner biznesowy poprzez odpowiednie działania zapewnia, że spełniane są specyficzne dla danego kraju wymagania prawne oraz odpowiednie konwencje, jak i wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). W szczególności spełniane muszą być obowiązujące w przemyśle wymagania i standardy w zakresie czasu pracy, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (BHP), ustawowo określonej płacy minimalnej, wolności zgromadzeń, prawa do negocjacji zbiorowych, zakazu dyskryminacji, pracy dzieci oraz pracy przymusowej.

Obejmuje to własne przedsiębiorstwa poszczególnych partnerów biznesowych, jak również obce zakłady lub też etapy produkcji, realizowane w innych zakładach, w tym wcześniejsze etapy produkcji realizowane poza firmą.

4. Produkcja ekologiczna

Partner biznesowy poprzez stosowne działania zapewnia, że w jego przedsiębiorstwie oraz w jego zakładach, jak również w zakładach, w których odbywa się wcześniejsza produkcja, w możliwie oszczędny sposób gospodaruje się zasobami naturalnymi. W szczególności należy uwzględnić wspieranie bioróżnorodności oraz takie obszary jak zużycie energii i wpływ na klimat, gospodarka odpadami, eksploatacja zasobów naturalnych.

 4.1. Opakowania

Partner biznesowy przyczynia się poprzez wybór opakowań do w miarę możliwości oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz do redukcji zanieczyszczenia środowiska. Opakowania powinny być wykonane z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, potrzeb konsumentów oraz wymagań logistycznych, przy użyciu możliwie najmniejszej ilości materiału oraz wytwarzaniu możliwie najmniejszej ilości odpadów. Należy przy tym preferować materiały, które mogą być ponownie przetworzone w ramach polskiego standardu gospodarowania odpadami.

Oczekujemy, że produkty od naszych dostawców nie będą, o ile to możliwe, zawierać pozostałości po olejach mineralnych (np. spowodowanych przez opakowanie). W odniesieniu do marek własnych Transgourmet oczekujemy odpowiednich działań, zapewniających, że przejście pozostałości olejów mineralnych do produktów będzie w jak najwyższym stopniu wykluczone.

4.2. Transport

Transgourmet dąży do jak najmniejszego obciążenia środowiska w wyniku transportu. Dłuższe transporty należy realizować, o ile jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, statkiem lub pociągiem lub w sposób kombinowany. Mając na uwadze dalekosiężną politykę energetyczną i klimatyczną, należy zrezygnować z transportu lotniczego - o ile świeżość i jakość produktów na tym nie ucierpią.

5. Specyficzne wymagania w stosunku do surowców i produktów

Transgourmet wymaga w stosunku do wszystkich swoich marek własnych, by istniała identyfikowalność oraz przejrzystość co najmniej do ostatniego istotnego kroku przetwarzania/produkcji.

5.1. Surowce i produkty pochodzenia roślinnego

 • Odnośnie stosowania pestycydów obowiązują przepisy prawa.
 • W przypadku takich samych parametrów handlowych, Transgourmet preferuje importowane owoce i warzywa oraz zioła, które są certyfikowane zgodnie z uznanym standardem GlobalGAP.
 • W przypadku produktów marek własnych zawierających owoce przetworzone, warzywa oraz świeże zioła Transgourmet preferuje surowce pochodzące z upraw posiadających certyfikaty GlobalGAP, jeżeli charakteryzują je takie same parametry handlowe.
 • W przypadku oleju palmowego, oleju palmowego z nasion oraz ich pochodnych preferuje się ich źródła określane jako zrównoważone.
 • W odniesieniu do herbaty, kawy, kakao i czekolady, Transgourmet preferuje produkty pochodzące z uczciwego handlu oraz upraw bio. W przypadku takich samych parametrów handlowych Transgourmet preferuje produkty ze znakiem Fairtrade UTZ lub Rainforest Alliance.

5.2. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego

Produkty pochodzące od zagrożonych gatunków wg listy IUCN www.iucnredlist.org – Kategorie «Critically Endagered», produkty pochodzące z nieodpowiedniej hodowli oraz produkty, które zostały pozyskane na drodze dręczenia zwierząt, są niedopuszczalne w całym asortymencie. Podstawą jest tu ustawa o ochronie zwierząt.

Oprócz tego obowiązuje:

 • W odniesieniu do produktów mięsnych i nabiału Transgourmet wymaga wdrożenia wymagań polskich przepisów w zakresie ochrony zwierząt, jako wymagania minimalne.
 • Wymagamy od naszych dostawców, aby dobrostan zwierząt był uwzględniany na każdym etapie hodowli, chowu, przeprowadzania zabiegów, karmienia oraz transportu.

5.2.1. Ryby, mięczaki, skorupiaki

Transgourmet ma świadomość swojej odpowiedzialności w stosunku do swoich klientów oraz środowiska, jak również zobowiązuje się do stosowania polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie zakupu ryb. Transgourmet wspiera następujące standardy: MSC, ASC, Bio oraz Friend of the Sea.

W odniesieniu do całego asortymentu obowiązuje zasadniczo zakaz handlu zagrożonymi gatunkami ryb. Aktualna lista gatunków objętych zakazem stanowi załącznik do niniejszych wytycznych. Miejsca połowu są deklarowane w sposób otwarty i transparentny.

6. Inne niedozwolone lub wymagające zgody procesy/produkty

 • W odniesieniu do wszystkich marek własnych Transgourmet zabronione jest wprowadzanie do sprzedaży surowców żywnościowych pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie podlegających zadeklarowaniu (zgodnie z Rozporządzeniem UE 1829/2003). W przypadku produktów markowych zawierających składniki modyfikowane genetycznie, o których informację należy umieścić na opakowaniu, decyzję o włączeniu do asortymentu podejmuje menedżer odpowiedzialny za daną kategorię produktów.
 • Produkty pestycydowe do sprzedaży, zawierające substancje czynne, co do których podejrzewa się, że są silnie szkodliwe dla pszczół (dotyczy to w szczególności takich substancji jak Imidacloprid, Thiametoxam, Clothianidin, Fipronil, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Deltamethrin ) i/lub są sklasyfikowane przez WHO jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008).
 • Produkty (mieszanki chemiczne jak np. środki czystości), zawierające więcej niż 0,1% substancji wzbudzających szczególne obawy, a które zamieszczone są na kandydackiej liście substancji stanowiących bardzo duże zagrożenia (SVHC Candidate List) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Uzasadnione wyjątki od tego zakazu wymagają zastosowania specjalnego postępowania dopuszczającego. W tym celu należy przedłożyć czasowy harmonogram działań określający, od kiedy dana substancja wzbudzająca szczególne obawy będzie stosowana w ilości poniżej 0,1% lub kiedy zostanie całkowicie zastąpiona inną.
 • Stosowanie Triclosanu w markach własnych Transgourmet jest zabronione.
 • W całym asortymencie zabronione jest tworzenie w sposób umyślny produktów lub umyślne wbudowywanie do produktów takich rozwiązań, które świadomie redukują czas życia produktu, lub które uniemożliwiają naprawy (planowane zużycie produktu).

7. Wdrożenie i wyjątki

Każdy partner biznesowy jest odpowiedzialny za to, by oprócz ustawowych wymagań spełniać także dalej idące wymagania Transgourmet w zakresie swoich kompetencji. Dotyczy to także etapów produkcji poza jego zakładem produkcyjnym oraz etapów łańcucha dostaw poza jego zakresem działania.

Transgourmet wspiera stopniowe wdrożenie niniejszych wytycznych w odniesieniu do całego asortymentu, a w szczególności w zakresie marek własnych Transgourmet. W przypadku produktów markowych odpowiedzialność za wdrożenie ponoszą każdorazowo w pierwszym rzędzie producenci artykułów markowych.

Poza tym obowiązują wymagania zgodnie z ogólnymi uzgodnieniami w zakresie współpracy i jakości.

O ile nie zostało to inaczej określone w niniejszej procedurze, decyzje o wszelkich odstępstwach podejmuje Kierownictwo Działu Zakupów po uzgodnieniu z Działem Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Załącznik 1 Zagrożone gatunki ryb

Jednym z naszych celów jest nie umieszczać w ofercie i nie prowadzić sprzedaży gatunków zagrożonych. W tym celu stworzyliśmy listę zagrożonych gatunków ryb, która jest regularnie aktualizowana. W oparciu o tę listę okresowo rewidujemy i dostosowujemy naszą politykę zakupów.

Zabronione są połów i/lub sprzedaż następujących gatunków:


 


Nazwa polska   

Nazwa łacińska   

Komentarz   

Arowana   azjatycka   

Scleropages formosus   

   

Koleń czerwony   

Centrophorus   squamosus   

   

Tuńczyk błękitnopłetwy   

Thunnus thynnus, Thunnus orientalis,   Thunnus maccoyii   

   

Żarłacz błękitny   

Prionace   glauca   

   

Broad skate   

Amblyraja   badia   

   

Cui-ui   

Chasmistes   cujus   

   

Skorpena   pospolita   

Scleropages formosus   

   

Delfiny   

   

   

Alopiasy   

Alopias spp.   

For instance Alopias supercilio- sus, Alopias vulpinus   

Rocha   

Rhinobatos   rhinobatos   

   

Kolczak   smukły   

Etmopterus   pusillus   

   

Gardłosz atlantycki   

Hoplostethus   atlanticus   

   

Rekin   polarny   

Somniosus microcephalus   

   

Koleń długopłetwy   

Etmopterus   princeps   

   

Głowomłoty   

Sphyrna spp.   

Na przykład Sphyrna   lewini, Sphyrna mokarran   

Żarłacz śledziowy   

Lamna nasus   

   

Rekin szary   

Galeorhinus galeus   

   

Brzanka isok   

Probarbus   jullieni   

   

Ryby z rodzaju Apristurus   

Apristurus spp.   

Na przykład Apristurus   indicus, Apristurus sinensis   

Kolczak   czarny   

Etmopterus   spinax azjatycka   

   

Brak   polskiej nazwy   

Zameus   squamulosus   

   

Brak   polskiej nazwy   

Latimeria   chalumnae   

   

Płaszczak   

Chlamydoselachus   anguineus   

   

Ostronos   atlantycki   

Isurus   oxyrinchus   

   

Jesiotr krótkonosy   

Acipenser brevirostrum   

   

Brak   polskiej nazwy   

Etmopterus   brachyurus   

   

Koleń długonosy   

Centroselachus crepidater   

   

Raja   maltańska   

Leucoraja   melitensis   

   

Brak   polskiej nazwy   

Latimeria menadoensis   

   

Manty   

Manta spp.   

Na przykład Manta   birostris, Manta alfredi   

Raja   bruzdowata   

Raja   undulata   

   

Brak   poslkiej nazwy   

Galeus   murinus   

   

Raszpla   zwyczajna   

Squatina   squatina   

   

Pangazjanodon

Pangasianodon   gigas   

   

Koleń   

Scymnodon   ringens   

   

Buławik siwy   

Macrourus   berglax   

   

Koleń iberyjski   

Centroscymnus   coelolepis   

   

Długoszpar   

Cetorhinus   maximus   

   

Raje   

Dipturus spp.   

Na przykład Dipturus batis, Dipturus laevis   

Buławik czarny   

Coryphaenoides rupestris   

   

Piłowate   

Pristis spp.   

Na przykład Pristis pristis, Pristis clavata   

Raja siwa   

Rostroraja   alba   

   

Kewaczo   

Centrophorus granulosus   

   

Liksa   

Dalatias   licha   

   

Brak   polskiej nazwy   

Centroscyllium fabricii   

   

Brak   polskiej nazwy   

Rhinobatos   cemiculus   

   

Brak   polskiej nazwy   

Oxynotus   paradoxus   

   

Żarłacz jedwabisty   

Carcharhinus   falciformis   

   

Brak polskiej nazwy   

Hexanchus griseus   

   

Totoaba   

Totoaba   macdonaldi   

   

Kolczak   

Etmopterus   bigelowi   

   

Koleń kolcobrody   

Deania   calcea   

   

Wieloryby   

   

   

Brak   polskiej nazwy   

Rhincodon typus   

   

Żarłacz biały   

Carcharodon   carcharias   

   

Żarłacz białopłetwy   

Carcharhinus   longimanus   

   

 

Dopuszczone są w ograniczonym stopniu połowy i/lub sprzedaż następujących gatunków:

Nazwa   polskaNazwa łacińskaKomentarz
KoleńSqualus acanthiasDopuszczalne jedynie z certyfikatem MSC
Węgorz   europejskiAnguilla anguillaDopuszczalne jedynie z akwakultury lub hodowli zrównoważonych (ESF)
Jesiotr   zachodniAcipenser sturioDopuszczalne jedynie z akwakultury
JesiotryAcipenser spp., Huso spp.Dopuszczalne jedynie z akwakultury