Rejestracja

rejestracja

ABY ZOSTAĆ KLIENTEM SELGROS CASH&CARRY, NALEŻY:

 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • reprezentować instytucję np. szkołę, szpital, kościół itp. lub być przedstawicielem urzędu państwowego.

W celu uzyskania karty klienta Selgros prosimy dokładnie wypełnić poniższy formularz. Gotowe karty po weryfikacji danych zostaną wysłane pocztą na podany przez Państwa adres w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeśli chcą Państwo otrzymać kartę od ręki, prosimy o osobiste przybycie do Działu Obsługi Klienta hali i przedłożenie dowodu tożsamości oraz podanie numeru REGON lub NIP.

Uwaga! Firmy zagraniczne, które chcą zostać klientem Selgros Cash&Carry, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta wybranej hali.

Zmiana danych może być dokonana osobiście lub telefonicznie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta wybranej hali.

W celu uzyskania karty klienta Selgros prosimy dokładnie wypełnić poniższy formularz.

*

DANE KLIENTA

*
*
*
*
*
 •  
 •  
*
*
*
*  
 
*
 •  
 •  

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZAKUPÓW

Klient 1 - osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu

*
*
*
*

Klient 2

Klient 3


* pola obowiązkowe

ZASADY SPRZEDAŻY W SELGROS SP. Z O.O.

 1. Sprzedaż w Hali Sprzedaży Selgros, należącej do SELGROS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Zamenhofa 133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, kapitał zakładowy 310 000 000 zł, prowadzona jest wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi, zarejestrowanych w SELGROS sp. z o.o. jako jej klienci (dalej Klienci).
 2. Dokumentem uprawniającym do dokonywania przez Klientów zakupów w Hali Sprzedaży Selgros jest imienna Karta Klienta.
 3. Osoba dokonująca zgłoszenia rejestracyjnego Klienta jest upoważniona do wskazania z imienia i nazwiska osób uprawnionych do dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros, w imieniu i na rzecz Klienta.
 4. Dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego, o którym powyżej, odpowiada za prawdziwość wszelkich danych zawartych w dokumencie rejestracyjnym. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Selgros o wszelkich zmianach danych go identyfikujących podanych przy rejestracji i niezbędnych do prawidłowego dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros oraz osób uprawnionych do dokonywania zakupów na podstawie Karty Klienta. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie.
 5. Przystąpienie przez posiadacza Karty Klienta do korzystania z karty jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 6. Karta Klienta traci ważność z chwilą ustania przesłanek, na podstawie których została wydana bądź rezygnacji Klienta, o czym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Selgros. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie. Selgros zastrzega na swoją rzecz prawo unieważnienia Kart Klienta bez podania przyczyn, co jest równoznaczne z utratą statusu Klienta.
 7. Do wejścia na teren Hali Sprzedaży Selgros uprawniona jest osoba wymieniona imiennie w Karcie Klienta wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoba niepełnoletnia jako osoba towarzysząca może przebywać na terenie Hali Sprzedaży Selgros wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
 8. Sprzedaży w Hali Sprzedaży Selgros podlegają artykuły w opakowaniach zbiorczych i/lub jednostkowych. Zakup pojedynczej sztuki artykułu z opakowania zbiorczego nie jest możliwy i powoduje konieczność zakupu całego opakowania zbiorczego i zapłaty za opakowanie zbiorcze.
 9. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest gotówką lub poprzez inną przyjętą w Hali Sprzedaży Selgros formę płatności.
 10. Nie wolno wnosić na teren Hali Sprzedaży Selgros toreb i artykułów zakupionych w innych miejscach, bez ich uprzedniego oznakowania przez pracownika Selgros w punkcie informacyjnym.
 11. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających przez uprawnionego pracownika Selgros i/lub pracownika firmy ochrony osób i mienia, działającej ze zlecenia Selgros, w zakresie oceny zgodności zakupionych przez niego artykułów (towarów) ze specyfikacją sprzedaży (fakturą VAT, paragonem).
 12. Niniejszy regulamin jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta Hali Sprzedaży Selgros oraz na stronie internetowej www.selgros.pl.
 13. Zmiany niniejszego regulaminu nie wymagają pisemnego powiadomienia Klienta i są ogłaszane wyłącznie na stronie internetowej www.selgros.pl, na co Klient wyraża zgodę.
 14. Każda z Kart Klienta upoważniająca do dokonywania zakupów zostaje aktywowana z chwilą złożenia podpisu pod regulaminem przez osobę upoważnioną/wskazaną na karcie.