Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Transgourmet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem Platformy zakupowej:

http://selgros.pl/horeca/zamowienia_horeca/

(zwanej dalej: „Platformą zakupową” lub „Platformą”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Transgourmet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu na wskazany w zamówieniu adres.

2.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kupującego podczas logowania na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego na Platformie.

3.

Kupujący - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca), jak również podmioty lub jednostki sektora publicznego.

4.

Konto Kupującego - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.

5.

Numer Karty Selgros – oznacza ciąg znaków cyfrowych wykorzystywanych w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Kupującego za pośrednictwem Platformy.

6.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

7.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Platformy zakupowej.

8.

Sprzedawca - oznacza Transgourmet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Zamenhofa 133, NIP: 781-101-19-98, REGON: 630375413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, o kapitale zakładowym w wysokości 310.000.000 złotych; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Platformy zakupowej.

9.

Strona Internetowa Platformy zakupowej - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę, działające w domenie

https://selgros.pl/horeca/zamowienia_horeca/

10.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy lub oferty mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej do Kupującego, mogący być przedmiotem Zamówienia.

11.

Złożenie zamówienia - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Platformy zakupowej

1.

Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Platformie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Platformie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca uzyskał zgodę na ich wykorzystywanie, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Platformy to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Platformy jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Internetowej Platformy, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy.

4.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy zamówieniowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Platformy, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej zdefiniowanego w systemie Sprzedawcy (WAWI).

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Platformy, Strony Internetowej Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez zastosowania odpowiednich technologii informatycznych.

8.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1.

Zamówienia za pośrednictwem Platformy mogą składać wyłącznie Klienci, którzy posiadają Kartę Kupującego Selgros oraz współpracują z Transgourmet sp. z o.o.
w zakresie dostaw Towarów na podstawie odrębnych porozumień.

2.

W celu uzyskania dostępu do Platformy, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy podając Numer Karty Selgros oraz imię i nazwisko. Kupujący następnie przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji "Rejestruj" znajdującej się w formularzu.

3.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej informację o aktywacji Konta Kupującego, oraz możliwości składania zamówień za pośrednictwem Platformy. Sprzedawca przesyła Kupującemu dane do logowania tj. hasło tymczasowe. Login to adres email osoby kupującej zarejestrowanej w systemach Sprzedawcy.

§ 4 Zamówienia

1.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.

Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.

Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem telefonu/faxu w godzinach i dniach wskazanych na Platformie.

4.

Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Na stronie serwisu wyświetlane są artykuły z indywidualnej oferty przygotowanej przez Przedstawiciela handlowego oraz ich zakres wynikający z historii zakupów z ostatnich 90 dni. Następnie dodaje go do koszyka wykorzystując przycisk zamieszczony przy danym Towarze na Stronie Internetowej Platformy. Kupujący po skompletowaniu całości zamówienia składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Platformy przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący może określić konkretną datę Dostawy zamówionych Towarów. Okno czasowe dostawy wynika z podpisanego porozumienia. Wszelkie odstępstwa kupujący może opisać w polu uwagi, zmiana warunków dostawy zostanie potwierdzona przez pracownika działu HoReCa.

5.

Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy. Kupujący składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy numer i nazwę Towaru spośród artykułów znajdujących się na Stronie Internetowej Platformy, jego ilość oraz termin Dostawy Towaru, który chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Kupujący określa adres Dostawy, a także według własnego wyboru wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego zamówienia przez telefon, Sprzedawca informuje Kupującego o orientacyjnej cenie łącznej wybranych Towarów, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków realizacji zamówienia. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie terminu Dostawy i orientacyjną wartość zamówienia, informację o wszelkich innych kosztach, jakie Kupujący zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7.

Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy. Kupujący w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: numer i nazwę Towaru, jego ilość oraz termin Dostawy oraz swoje dane teleadresowe.

8.

Po otrzymaniu od Kupującego drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Kupującemu zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.

Złożenie zamówienia stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży z kupującym na towary będące przedmiotem zamówienia.

10.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11.

Płatności w związku z zawartą Umową sprzedaży, Kupujący dokonuje na podstawie i warunkach zawartej uprzednio ze Sprzedawcą umowy o współpracy handlowej.

§ 5 Dostawa

1.

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany w Porozumieniu.

3.

Dostawa Towaru w związku z zawartą Umową sprzedaży realizowana jest na podstawie i warunkach zawartego uprzednio ze Sprzedawcą Porozumienia o współpracy handlowej.

4.

Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6.

W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

§ 6 Rękojmia

1.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:

a)

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

b)

Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

4.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

7.

Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.

§ 7 Usługi nieodpłatne

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną tj. Prowadzenie Konta Kupującego. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3.

Usługa Prowadzenie Konta Kupującego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Platformy, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też zapoznanie się z historią zamówień już zrealizowanych.

4.

Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Kupującego Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Kupującego przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

5.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy lub innych Kupujących, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Kupującego zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o zablokowaniu dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu kontaktowym.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.

Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.

5.

Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

7.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawione

8.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 9 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.

Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.

Kupujący, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.

3.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas Rejestracji.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy.

2.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2016 r.